ACADEMIC WRITING COURSE

คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการสำหรับการเขียนรายงาน, การเขียนบทความ หรือการเขียนเรียงความในระดับโรงเรียนหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ด้านการเขียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างเหมาะสม

ตารางเรียนคอร์ส – ACADEMIC WRITING – WEEKDAYS (30 hrs)

Month Day Time Schedule
Jun Tue. Thu. and Fri. 5pm – 8pm

 

ตารางเรียนคอร์ส – ACADEMIC WRITING – WEEKEND (30 hrs)

Month Day Time Schedule
Jun Sat. & Sun. 2.30pm – 5.30pm
Jun Sat. & Sun. 3pm – 6pm

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: (662) 255 8889, (668) 4662 1414
Email: contact@paradigm-language.com
Line ID: @paradigm.edu