BUSINESS ENGLISH COURSES

English for Work and Life

สำหรับคอร์ส English for Work and Life ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา Business และสามารถออกแบบเนื้อหาได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ ยกตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจ

เช่น

 • การเขียนอีเมล์
 • การเขียนรายงานการประชุม
 • การนำเสนองานในที่ประชุม
 • การเจรจาต่อรอง

นอกจากนี้ทางสถาบันออกแบบคอร์สสำหรับ English for Life เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเพื่อฝึกการพูดในหัวข้อ และ สถานการณ์อื่นๆ อีกด้วย

 • Life Shopping
 • Grammar Story-telling
 • Toursim

ทำไมต้องเรียน English for Work and Life?

 • ผู้เรียนสามารถออกเวลาเรียนได้เอง
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบวิชาที่เรียนได้
 • ในห้องเรียนจะได้เรียนกับ Native speaker
 • ในห้องเรียนจะมีการทำ Role Play เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสถานการณ์เหมือนจริง
 • อาจารย์มีประสบการณ์และความชำนาญในการสอน
 • หลักสูตรออกแบบเพื่อใช้งานจริง
 • เมื่อจบหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สามารถดูตารางเรียนได้ที่
Click here to DOWNLOAD


 
ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวทางด้านธุรกิจและการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลมีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นหากบริษัทมีความจำเป็นในการติดต่อทำธุรกิจกับต่างชาติ และมีพนักงานที่มีความรู้และความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะทำให้บริษัทมีจุดแข็งและได้เปรียบด้านการแข่งขันเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

สถาบันพาราไดม์มองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จึงได้ออกแบบคอร์สเรียนให้เหมาะสมและเน้นทักษะให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารที่มีความจำเป็น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเจอในการทำงานจริง เช่น การประชุม การนำเสนอโครงงาน เป็นต้น ซึ่งในเหตุการณ์จำลองนั้น ผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ทุกคอร์สเรียนของสถาบันออกแบบโดยอาจารย์ผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนมานานหลายปี เพื่อกำหนดให้หลักสูตรมีความสอดคล้อง, เหมาะสม, มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งคอร์สเรียนจะคลอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร การจัดการเชิงธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองาน หรือ โครงการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานแขนงต่างๆ เช่น ธนาคาร, งานขาย, การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ


Learn the International Language of Business!

English is the international language of business and it is increasingly important to learn the communication skills you need to function effectively in today’s business world. Ensuring that all members of your team can confidently speak English will give your company that competitive edge that enables it to improve sales performance and increase the level of customer service.

Paradigm’s Business English courses are designed to be motivational and student focused. You will learn essential communication skills in a practical way involving plenty of student participation in role play business scenarios including meetings, presentations and social interaction.

Paradigm’s corporate trainers are from professional business backgrounds as well as being widely experience in teaching English as a foreign or second language.

Each course is tailored to the needs of the customer and one of our account managers will work with you to structure the course so that you will gain the highest benefit in the most cost effective way.

Your course can include all or any of the following:

 • Writing for business
 • Communication skills
 • Business management
 • Meetings
 • Presentations
 • Negotiating skills
 • Telephone English
 • English for special purposes (e.g. banking, sales, report writing)
 • Individual classes
 • Academic English (IELTS)