Free Services

PRE & POST COURSE TESTS

 • การทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-Course Test)
  สำหรับบุคคลทั่วไป
  สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สเรียนกับเรา ทางสถาบันจัดสอบวัดระดับฟรีในส่วนของการเขียนและการพูด พร้อมให้คำแนะนำอย่างละเอียดกับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยสอบข้อเขียน 40 นาทีและสอบพูด 10 นาที กับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทางภาษา และแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละท่านได้
  สำหรับผู้ที่สนใจเรียน
  ก่อนที่จะเข้าเรียนในแต่ละชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา จากนั้นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะนำคะแนนในการสอบวัดระดับก่อนเรียนไปจัดสรรชั้นเรียนที่เหมาะกับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนแต่ละท่าน ในกรณีที่ผู้สนใจเรียนมีใบรับรองผลคะแนนจริงไม่เกิน 3 เดือนที่ออกโดยสถาบันเจ้าของภาษาที่เกี่ยวข้องเช่น ETS, British Council, Collegeboard เป็นต้น ผู้ที่สนใจเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ ทั้งนี้คะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
  ผู้สนใจทุกคนสามารถใช้บริการสอบวัดระดับฟรีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  ติดต่อเราเพื่อสอบวัดระดับฟรีอย่างไม่มีข้อผูกมัด และเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ
 • การทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post Course Test)
  ผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียนทุกท่านจะได้รับการประเมินผลการเรียนช่วงที่ใกล้เรียนจบคอร์สในแต่ละคอร์สเพื่อดูความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละท่านโดยการเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลจากทางอาจารย์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงในทักษะต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

SPEAKING CLUB
นักเรียนควรฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อย 30 นาทีใน 1 วันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและสังคมที่อาศัยอยู่” เพื่อความคล่องแคล่ว และความสามารถในการพูดอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดระหว่างคำหรือประเด็นต่างๆ

ESSAY WRITING
หากอยากพัฒนาทักษะการเขียน นักเรียนจำเป็นต้องลองเขียนและเรียนรู้จากส่วนที่ผิดเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น” นักเรียนของพาราไดม์สามารถส่งงานเขียนให้อาจารย์ตรวจนอกเหนือจากคลาสเรียนได้ตลอดเวลา ด้วยคำแนะนำจากอาจารย์จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้นไป

SELF-ACCESS SERVICES
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยและครบครัน จะช่วยพัฒนาการเรียนได้ดียิ่งขึ้น