IELTS ELEVATE 1

IELTS ELEVATE
IELTS ELEVATE 1, คอร์สเจาะเนื้อหาและแนวข้อสอบของ IELTS Speaking & IELTS Writing

เรียน IELTS ที่ไหน ดี

คอร์ส IELTS Elevate 1 (45 ชั่วโมง)

เรียน IELTS ที่ไหน ดี – คอร์สเจาะเนื้อหาและแนวข้อสอบของ IELTS Speaking & IELTS Writing สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การสอน IELTS ด้วยเนื้อหาการสอนที่เข้มข้นและเทคนิคพิชิตการทำข้อสอบแบบเจาะลึกจะช่วยให้คุณพิชิต 7.0 คะแนนได้ภายในเวลาที่จำกัด

คอร์สนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการสอบ IELTS ซึ่งเนื้อหาในคอร์สจะคลอบคลุมหัวข้อคำถามส่วนใหญ่ที่จะพบเจอในการสอบพูดของ IELTS รวมไปถึงคำศัพท์และสำนวนภาษาสำคัญที่จำเป็นในการสอบ เนื่องจากการสอบพูด IELTS มีทั้งหมด 3 ส่วน ฉะนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถขยายความคำตอบให้เหมาะสมและตรงคำถาม โดยการใช้ศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของการเขียนจะคลอบคลุมทั้งคำถามการเขียนแบบที่ 1 (ซึ่งจะเป็นการอธิบาย Bar charts, Line graphs, Tables, Pie charts และอื่นๆอีกมากมาย) การตอบคำถามในแบบที่ 1 นี้จะต้องเขียนตอบให้ชัดเจน ด้วยการเรียบเรียงประโยคโดยการดึงเอาสิ่งที่โดดเด่นมาเขียน, การลำดับข้อมูล, การใช้รูปแบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อน, ใช้คำศัพท์และคำเชื่อมที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ภาษาที่เหมาะแก่การเปรียบเทียบและการขัดแย้งในการอธิบาย charts ต่างๆ

ในส่วนคำถามการเขียนแบบที่ 2 (ซึ่งเป็นการเขียนตอบคำถามแบบแสดงความคิดเห็น) การเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการตีความคำถาม และเข้าไปสู่การเขียนบทนำ การแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะต้องแสดงความคิดเห็นทั้งสองด้าน (ทั้งด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือด้านที่เสนอและด้านที่ค้าน) พร้อมทั้งการแสดงเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

หลังจากจบคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงตามความต้องการ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตอบคำถาม และเกิดความคุ้นเคยกับคำถามที่จะต้องเจอในการสอบ IELTS Speaking & Writing

IELTS ELEVATE 1 (45 HOURS)

The Paradigm Elevate 1 will provide you with a very solid foundation in the most important skills necessary for IELTS. It covers all the most frequent types of Speaking topics and language necessary for the test, and in the Task 1 and Task 2 writing exercises we will cover the main types of questions encountered, with example answers and multiple exercises to help you gain a higher score. You will learn such Task 1 skills as rewording the question, writing a clear overview, selecting the main features, ordering the information, writing complex grammatical structures, improving your vocabulary, writing high-level linking words, the language of comparison and contrast, describing bar charts, line graphs, tables, pie charts, and many other features.

In Task 2 you will learn how to interpret the main types of questions, write an introduction, give reasons, examples and results, write conclusions, present opinions, give both sides of an argument, agree and disagree, present causes to problems and their solutions, how not to go off topic, and resolve any other problems you might have when writing for the test. You will be asked to speak fully with other students about the main topics that come up in the Speaking test in all three parts, learn how to give longer answers, how to deal with difficult questions, practise the main tenses that arise, and any grammatical or vocabulary problems will be resolved through constant error correction and supplementary materials.  All in all, the course gives students the abilities needed to reach the score they need, boost their confidence, and to become fully familiar with the demands of the IELTS Speaking and Writing Tests.

ตารางเรียนคอร์ส – IELTS ELEVATE 1 – WEEKDAYS (45 hrs)

Start Day Time
Register Today! Mon. Tue. Wed. & Thu. 10am – 1pm

 

ตารางเรียนคอร์ส – IELTS ELEVATE 1 – WEEKEND (45 hrs)

Start Day Time
Register Today! Sat. & Sun. 10am – 1pm

 

เรียน #IELTS ที่ไหน ดี