TOEFL TPO Test Center

TPO (TOEFL Practice Online) เป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับทดลองสอบข้อสอบ TOEFL iBT เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ได้ฝึกทำข้อสอบครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งนี้ผู้สอบจะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนการสอบจริงทุกอย่าง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอบได้มีความมั่นใจและรู้ถึงการเตรียมตัวสอบที่ตรงจุด เพื่อให้การสอบ TOEFL iBT ในวันจริงได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ศูนย์สอบ TOEFL TPO ของพาราไดม์เป็นศูนย์สอบที่ได้มาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานของ ETS ภายในศูนย์สอบมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่ทันสมัยและครบครัน ห้องสอบที่มีความเป็นส่วนตัวสะดวกและสะอาด การสอบ TOEFL TPO เป็นการทดลองจัดสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สอบที่มีความประสงค์ต้องการทดลองสอบ TOEFL iBT เสมือนจริง โดยการสอบจะเป็นการประเมินทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยจะใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง

โครงสร้างข้อสอบ 

  • การอ่าน: ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ใช้เวลาในการสอบ 60-80 นาที มีทั้งหมด 36-56 คำถาม, อ่าน 3-4 บทความด้านวิชาการและตอบคำถาม
  • การฟัง: วัดความสามารถด้านการฟัง ใช้เวลาในการสอบ 60-90 นาที, 34-51 คำถาม, ฟังบทสนทนา, การบรรยาย, การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม และสามารถจดโน๊ตในสิ่งที่เราได้ยินได้
  • ------------------------- พัก 10 นาที ----------------------------
  • การพูด: ทดสอบความสามารถการพูดทั่วไป และการทดสอบแบบผสม (Integrated tasks) คือฟังหรืออ่านแล้วพูดตอบคำถามออกมา สอบพูดประมาณ 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 20 นาที
  • การเขียน: ทดสอบความสามารถการเขียนทั่วไป และการทดสอบแบบผสม (Integrated tasks) คือฟังหรืออ่านแล้วเขียนแสดงความคิดเห็น สอบเขียน 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที
toefl-ibt-test-center-2
« 2 of 3 »