LANGUAGE COURSES

การเรียนภาษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเรียนภาษาต่างๆให้สนุกเป็นสิ่งสำคัญกว่า การที่จะเรียนภาษาให้ “ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน” ได้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษานั้น จะต้องอาศัยเทคนิคการฝึกฝนต่างๆเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถาบันพาราไดม์ให้บริการการสอนภาษาต่างๆ โดยเน้นให้ผู้เรียน แต่ละท่านเข้าถึงการใช้ภาษาโดยนำเทคนิคเฉพาะในการเรียนการสอนต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสาร ในรูปแบบของการออกเสียงอย่างถูกต้อง หรือการสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือเขียนอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสม

สถาบันพาราไดม์ให้บริการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาที่หลากหลายไม่ว่าจะป็นภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ฯลฯ หลักสูตรทั้งหมดถูกออกแบบและสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษานานกว่า 10 ปี จึงเข้าใจในบริบทการพัฒนาภาษาของนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี