GMAT Course

คอร์สเตรียมสอบ GMAT เป็นคอร์สที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราจะสอนเนื้อหาและเน้นเทคนิคต่างๆเพื่อพิชิตการทำข้อสอบของแต่ละส่วนซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง

  • ทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเนื้อหาหลัก
  • เจาะลึกเนื้อหาในแต่ละส่วนพร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการทำข้อสอบ
  • พิชิตการทำแบบฝึกหัดต่างๆพร้อมฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ

GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานทั่วโลก ลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้คณิตศาสตร์ (Quantitative), ความรู้ภาษาอังกฤษ (Verbal) และความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment)

โครงสร้างข้อสอบ GMAT

ข้อสอบประกอบไปด้วย 3 ส่วน

1. คณิตศาสตร์ (Quantitative): เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม

2. ภาษาอังกฤษ (Verbal): เป็นข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม

3. ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment): จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

3.1) การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

3.2) การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

การสอบ GMAT จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Adaptive Test) คำถามของข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่าคอมพิวเตอร์จะทำการเลือกคำถามให้โดยยึดคำตอบของผู้สอบในคำถามก่อนหน้านั้นเป็นหลัก คะแนนของผู้สอนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคำถามและจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง

คะแนนรวมทั้งหมดระหว่าง 200-800 คะแนน ผู้สอบสามารถทราบผลคะแนนสอบอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ทันทีหลังสิ้นสุดการสอบ ผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการที่รวมคะแนนจากการสอบทั้งหมดจะได้รับการประกาศ 3 อาทิตย์หลังวันสอบ และผลคะแนนมีอายุ 5 ปี


ตารางเรียน GMAT
ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาที่สะดวกสำหรับคอร์สเรียนส่วนตัวได้ กรุณาสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง
GMAT Course timetable:
Private class is now available. Please contact our staff for more information.
 Tel: (662) 255 8889, (668) 4662 1414
Email: contact@paradigm-language.com  |    Line ID: @paradigm.edu